Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Kiedy zachodzi konieczność wykonania tłumaczenia dokumentów urzędowych i procesowych lub ich odpisów, zwracamy się z tym zadaniem do tłumacza przysięgłego. Dlaczego takiego tłumaczenia nie może wykonać dowolny tłumacz? Kim jest tłumacz przysięgły i jak nim zostać? Oto odpowiedzi na te pytania.

Kim jest tłumacz przysięgły?

Zawód tłumacza przysięgłego jest wpisany na listę zawodów zaufania publicznego, a zasady jego wykonywania określa ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego. Oznacza to, iż nie może wykonywać go każdy tłumacz, a jedynie posiadający stosowne uprawnienia.

Tłumacze przysięgli ponoszą odpowiedzialność zawodową za ewentualne błędy i uchybienia w swojej pracy. Komisja Odpowiedzialności Zawodowej może za nienależyte wykonywanie obowiązków nałożyć na tłumacza karę w postaci upomnienia, nagany, kary pieniężnej, zawieszenia lub nawet odebrania uprawnień zawodowych. Tutaj znajdziesz ofertę tłumaczeń przysięgłych w zakresie ponad 30 języków.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?

Tłumaczem przysięgłym może zostać osoba, która:

  • ma obywatelstwo polskie lub obywatelstwo kraju UE,
  • posługuje się językiem polskim,
  • nie ma ograniczonych zdolności do czynności prawnych,
  • jest niekarana za: przestępstwa skarbowe lub wobec bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, przestępstwa umyślne,
  • ma wykształcenie wyższe,
  • pozytywnie złożyła egzamin z umiejętności tłumaczenia języka polskiego na język obcy i odwrotnie (egzamin na tłumacza przysięgłego przeprowadzany jest przed Państwową Komisją Egzaminacyjną).

 

Egzamin na tłumacza przysięgłego

Składa się on z dwóch części, z których jedna obejmuje tłumaczenie ustne z języka polskiego na obcy i odwrotnie, druga natomiast - tłumaczenie pisemne. Zasady przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego określone są w stosownym rozporządzeniu wydawanym przez Ministra Sprawiedliwości.

Egzamin uznawany jest za zdany wyłącznie w przypadku uzyskania pozytywnej noty z obydwu jego części.

Ślubowanie i wpis na listę tłumaczy przysięgłych

Po uzyskaniu pozytywnej oceny egzaminu kandydaci zostają wpisani na listę tłumaczy przysięgłych i składają uroczyste ślubowanie wobec Ministra Sprawiedliwości. Zobowiązują się do rzetelnego i zgodnego ze sztuką wykonywania swego zawodu, a także do kierowania się zasadami etyki zawodowej i uczciwością. Tym samym nabywają prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego.

Każdy tłumacz przysięgły dysponuje własna pieczęcią, której wzór jest ściśle określony stosownymi przepisami i rozporządzeniami Ministra Sprawiedliwości.

Zawód tłumacza przysięgłego wymaga spełnienia wielu warunków formalnych oraz ogromnej wiedzy i umiejętności praktycznych. Nie każdy może więc go wykonywać i wziąć na siebie odpowiedzialność tłumaczenia dokumentów urzędowych.

Google+

Komentarze