Obliczanie czasu pracy

Obliczanie czasu pracy

Obliczanie czasu pracy może sprawiać kłopoty, zwłaszcza jeżeli trzeba także policzyć święta i usprawiedliwione nieobecności pracownika. Jak prawidłowo obliczyć wymiar czasu pracy?

W art. 130 kodeksu pracy znajduje się zapis, który mówi o tym, że aby ustalić wymiar czasu pracy, należy liczbę pełnych godzin pomnożyć przez 40, czyli przeciętną normę tygodniową, a w dalszej kolejności dodać do otrzymanej liczby iloczyn ośmiu godzin, czyli normy dobowej, i liczby pozostałych dni do końca roku rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku. Od otrzymanego wyniku odejmujemy każde święto przypadające w inny dzień niż niedziela. W tym miejscu trzeba pamiętać, że święto, które nie przypada w niedzielę, obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin (niezależnie od ilości świąt przypadających w poszczególnych tygodniach).

Na wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym wpływ ma także usprawiedliwiona nieobecność, ponieważ w tym przypadku wymiar czasu pracy ulega obniżeniu o liczbę godzin, jaką pracownik powinien przepracować w czasie swojej nieobecności.

Wymiar czasu pracy powinien ulec zmianie, gdy pracodawca rekompensuje pracownikowi czas wolny godzin nadliczbowych przepracowanych jako godziny nadliczbowe dobowe. Co to znaczy? Jeżeli za dwie godziny pracy w godzinach nadliczbowych dobowych oddawane jest trzy godziny czasu wolnego w innym dniu, to wspomniane trzy godziny obniżają wymiar czasu pracy wyliczony według opisanych powyżej reguł, jako usprawiedliwiona nieobecność.


Do kontroli czasu pracy wlicza się także:

 

  • 15-minutową przerwę w pracy

  • przerwy na karmienie dziecko piersią

  • czas nauki pracownika młodocianego

  • czas szkolenia z zakresu BHP

  • 5-minutowe przerwy po każdej godzinie przy sprzęcie komputerowym

  • przerwy na gimnastykę lub wypoczynek dla pracowników niepełnosprawnych.

 

Do czasu pracy NIE wlicza się:

 

  • okresu usprawiedliwionej nieobecności

  • zwolnień z pracy

  • przerw w pracy, które wynikają ze stosowania systemu przerywanego pracy

 

Google+

Komentarze