Czym jest czas pracy i jak go obliczyć?

Czym jest czas pracy i jak go obliczyć?

Czas pracy to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy. Rejestracja czasu pracy, czyli obowiązek prowadzenia jego ewidencji, jest nakładany przez polskie prawo pracy na każdego pracodawcę.

Definicja czasu pracy obejmuje zarówno czas faktycznego jej wykonywania, jaki i stan fizycznej i psychicznej gotowości pracownika do wykonywania pracy w wyznaczonym miejscu. Planowanie i rejestracja czasu pracy pracowników odbywa się w oparciu o obowiązujący wymiar czasu pracy, przy uwzględnieniu określonych norm pracy.

 

W kodeksie pracy wyróżnione są trzy normy czasu pracy:

  • Dobowa – nieprzekraczająca 8 godzin

  • Średniotygodniowa – nie powinna przekraczać 40 godzin w okresie rozliczeniowym

  • Tygodniowa – obejmuje pracę w normalnym czasie pracy i w godzinach nadliczbowych, która przeciętnie w tygodniu nie powinna przekraczać 48 godzin.

     

A także następujące systemy czasu pracy:

  • Podstawowy – zakładający wykonanie pracy w wymiarze 8 godzin na dobę. System ten dopuszcza stosowanie okresu rozliczeniowego czasu pracy nieprzekraczającego 4 miesięcy.

  • Równoważny – zakładający wykonywanie pracy w wydłużonym dobowym wymiarze, w sytuacjach gdy jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją.

Rejestrowanie czasu pracy w firmie

Po zakończeniu okresu rozliczeniowego ustala się, czy pracownik przepracował liczbę godzin odpowiadającą wymiarowi czasu, czy powyżej lub poniżej tego wymiaru. Przy obliczaniu obowiązującego czasu pracy należy pamiętać o pomnożeniu 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie dodać do otrzymanego wyniku iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego.

W Polsce obchodzonych jest wiele świąt, które są świętami ustawowo wolnymi od pracy, a które obniżają wymiar pracy. Tymi świętami są: Nowy Rok, Święto Trzech Króli, Wielkanoc, 1 maja, Boże Ciało, Święto Niepodległości, Boże Narodzenie.

W celu prowadzenia ewidencji czasu pracy na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań, które ułatwiają pracodawcą kontrolę nad czasem pracy pracowników. Przykładowe elektroniczne systemy rejestracji czasu pracy można znaleźć w ofercie Controlsys. Tego typu rozwiązania pozwalają pracodawcom rzetelnie rejestrować godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy i uwzględniać w ogólnym rozliczeniu czasu pracy wszelkie święta wolne od pracy, różnego rodzaju nieobecności w pracy (chorobowe, urlopu, dni opieki nad dzieckiem, czy nawet zwolnienia z tytułu krwiodawstwa), spóźnienia, nadgodziny, czas trwania delegacji służbowych a nawet sytuacje, kiedy pracownik samowolnie opuszcza stanowisko pracy w godzinach, w których planowo powinien był w niej przebywać.

Google+

Komentarze